Mentorzy

practiculum implantologi
Dr n. med. Violetta Szycik

Dr n. med. Violetta Szycik

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych

Prezes Zarządu Grupy VIVADENTAL

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 25 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych. 

Posiada 30 letnie doświadczenie w dydaktyce. Przez 19 lat pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, a także jako wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne oraz rezydentury.

 

Posiada jeden z niewielu w naszym kraju certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/ – Lidera Umiejętności Implantologicznych, potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

 

Od 27 lat prowadzi prywatną praktykę, w której realizuję swoją wizję stomatologii, a jednocześnie oddaje się swojej pasji i misji, leczeniu pacjentów i szkoleniu lekarzy. Jednocześnie z ośrodkiem klinicznym powołała ośrodek edukacyjny i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej. Od ponad 15 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej i protetyki oraz sterowanej regeneracji tkanki kostnej.

 

Stworzyła Autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej pod nazwą Practiculum Implantologii. W ciągu trzech lat stał się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych szkoleń wśród lekarzy wiążących swój dalszy rozwój z implantologią. Jego wyjątkowość wiąże się z praktyką, albowiem system edukacyjny oparty jest o zabiegi wykonywane przez kursantów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów. W ciągu tych trzech lat Practiculum Implantologii ukończyło 77 absolwentów, a tylko w roku 2018 w Instytucie Vivadental prowadziła kształcenie 129 lekarzy dentystów.

 

Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych  i czynników wzrostu. Kreuje rozwój firmy aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do leczenia pacjentów oraz edukacji lekarzy stomatologów. Zarządzane przez siebie organizacje angażuje w przedsięwzięcia pozwalające na eksplorację zgromadzonego  potencjału  intelektualnego  i  technologicznego  ukierunkowując go także na szeroko rozumiane cele społeczne. Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia  medycyny i technologii  z  nią  związanych  do  grupy  inteligentnych  specjalizacji Województwa Pomorskiego, a współtworzone  interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1991/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki edytorskiej i wydawniczej „Vivamedia” prowadzącą szeroką działalność medialną w dziedzinie zdrowia i innowacyjnych technologii w medycynie.

 

Prowadzi szeroką działalność charytatywną, jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, która obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 200 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W roku 2016 do grona podopiecznych Fundacji dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Fundacja prowadzi też stalą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy.

 

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions, Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016, Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016, Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Przedsiębiorstwo Fair Play 2016, Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości 2016, Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016, Godło Teraz Polska 2017, Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2017, Złoty Laur w XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Lider Medycyny w roku 2017, Wyróżnienie Gazeli Biznesu, Wyróżnienie w Konkursie “Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego, Laureat Nagrody Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2018.

 

Motto zawodowe:

ambitne plany, rozważne działania, doskonałe rezultaty

 

czytaj więcej
Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska

Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska

Specjalista chirurgii stomatologicznej

 

Absolwentka Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I i II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Doktorat z wyróżnieniem pt ”Ocena efektu augmentacyjnego tkanki kostnej szczęk po przeszczepieniu autologicznego szpiku, komórek macierzystych CD34+ i masy płytkowej”. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Członek wielu organizacji, w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (EDI), Polskie Towarzystwo Periodolontologiczne (PTP). Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej i w Klinice Chirurgii Szczękowej i Stomatologii IS AM w Warszawie, Starszy Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Obecnie starszy asystent  i koordynator Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego  Popiełuszki. Prywatna Praktyka Stomatologiczna od  roku 1991.

czytaj więcej
Dr Małgorzata Piotrowska

Dr Małgorzata Piotrowska

Specjalista protetyki stomatologicznej

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej, w której uzyskała najwyższy stopień kwalifikacji. Jej pasją są najnowocześniejsze technologie procesowe i rozwiązania informatyczne w stomatologii, a szczególnie projektowanie odbudowy zębów w środowisku wirtualnym. Upatruje w nich drogi do doskonalenia procesu leczenia. Obejmując wiedzą i świadomością wszystkie dziedziny stomatologii, świetnie kooperuje ze specjalistami naszego zespołu. W leczeniu implantologicznym zapewnia mistrzowskie zespolenie części protetycznej z chirurgiczną. W rehabilitacji protetycznej pacjentów wykorzystuje perfekcyjne umiejętności manualne, uzyskując wyśmienite rezultaty, których miarę stanowi estetyka i precyzja. Wprowadza naszych Pacjentów w zachwyt, którzy na nowo odkrywają piękno i harmonię swojego uśmiechu. Jako profesjonalista nieustannie rozwija swoją wiedzę i doskonali umiejętności zabiegowe uczestnicząc w kongresach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jej hobby to podróże w najdalsze zakątki świata i najpiękniejsze zakątki Kaszub.

czytaj więcej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Szef Zespołu Biomateriałów

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów w Węźle Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej

 

Światowy autorytet w dziedzinie inżynierii biomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych. Specjalizuje się w zakresie niszczenia wodorowego materiałów i rozwoju biomateriałów tytanowych. Obecnie pracuje nad rozwojem nowych bioaktywnych implantów stomatologicznych; wcześniej jego prace dotyczyły endoprotez stawu biodrowego. 18 lat kierował Katedrą Inżynierii Materiałowej PG. Wieloletni wykładowca na Wydziale Mechanicznym, profesor zwyczajny. W latach 2008-2012 był Prorektorem PG ds. współpracy i programów międzynarodowych.

Prowadzi działalność dydaktyczną nieprzerwanie od 1982 r. W jego dorobku znajdują się skrypty (w tym Biomateriały dla kierunku Inżynieria Biomedyczna), programy nowych kierunków kształcenia, jak Inżynieria Materiałowa (specjalności Inżynieria Materiałów Specjalnych i Biomateriałów oraz Technologie Materiałowe), Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (specjalność Technologie, Materiały, Implanty), Nanotechnologia (specjalność Nanotechnologie w inżynierii, medycynie i kosmetologii). Wśród przedmiotów przez niego przygotowywanych znajdują się m.in. Podstawy inżynierii materiałowej, Podstawy nauk o materiałach, Biomechanochemia, Degradacja i metody badań nanotechnologii w medycynie, inżynierii i kosmetologii, Materiały specjalne w medycynie. Był promotorem 8 doktoratów, w najbliższym czasie odbędą się dwie dalsze obrony, sprawuje także opiekę nad 5 kolejnymi doktorantami.

 

Jest szefem Zespołu Biomateriałów i Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Materiałów w Węźle Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej. Kieruje domeną „Nowe materiały i technologie” w Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” oraz Centrum Degradacji Wodorowej, przekształcanym w Polską Platformę Technologiczną Materiałów do Pracy w Ekstremalnych Środowiskach i Warunkach MATEX.

 

W swoim dorobku naukowym ma ponad ok. 280 publikacji, w tym 9 książek lub rozdziałów w monografiach naukowych krajowych i zagranicznych, jak też 39 publikacji w czasopismach z listy JCR (tzw. filadelfijskiej). Współczynnik Hirscha 8, liczba cytowań bez autocytowań ponad 200. Pięć patentów. Przebywał wiele lat na stażach zagranicznych: w Notre Dame University w USA, RWTH Aachen, Max-Planck-Institut f. Metallphysik, Ecole Nationale de Mecanique et d`Aerotechnique, Universite Bordeaux. Kierował 8 projektami badawczymi krajowymi i jednym międzynarodowym (Porowate implanty tytanowe), obecnie prowadzi dwa projekty dofinansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wysokości łącznie niemal 2 mln zł. Jego zainteresowania badawcze to degradacja wodorowa stopów metali nieżelaznych (w tym w elektrowniach jądrowych), zaś od 2002 r. także projektowanie i wytwarzanie implantów tytanowych przenoszących obciążenia, warstw i powłok podwyższających biozgodność i bioaktywność, wytwarzanie implantów personalizowanych z biodegradowalnym wnętrzem. Współpracuje z Max Bergmann Biomaterials Center w Dresden Technische Universität, Bordeaux University, University of Chemical Sciences and Metallurgy w Sofii, Chalmers University of Technology w Göteborgu, Tel Aviv University.

 

Obecnie wraz z Instytutem Vivadental realizuje projekt naukowo badawczy w oparciu o innowacyjne technologie, biomateriały, komórki macierzyste oraz czynniki wzrostu, mający na celu stworzenie polskich personalizowanych implantów stomatologicznych o budowie anatomicznej, a następnie wdrożenie do praktyki medycznej i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.

 

Jest inicjatorem włączenia do inteligentnych specjalizacji Pomorza technologii medycznych oraz współautorem sukcesu współtworzonego przez Instytut Vivadental i Politechnikę Gdańską Konsorcjum pod przewodnictwem POLPHARMY S.A., które wygrało Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego, a zdefiniowany obszar „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”, uznany został za istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie oraz redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

 

Jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Biomateriałów w Komitecie Nauk o Materiałach, ponadto zespołów w Komitecie Metalurgii i Budowy Maszyn. Obecnie kieruje w katedrze Zespołem Biomateriałów. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, w Radzie Naukowej KGHM „Miedź” oraz Radzie Naukowej Centrum Techniki Okrętowej.

czytaj więcej
Marek Wiligała

Marek Wiligała

Technik dentystyczny

 

Prowadzi laboratorium protetyczne o ponad 30 – letnim dorobku i tradycją dwóch pokoleń z pasją poświęcających się sztuce technik dentalnych. Kreuje rozwój przez wprowadzanie digitalnych rozwiązań w zakresie procedur laboratoryjnych. Specjalizuje się w pracach implantoprotetycznych. 

Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, sympozjach w kraju i zagranicą. Dzieli się wiedzą praktyczną, spostrzeżeniami z zakresu interdyscyplinarnych postępowań w laboratorium.

czytaj więcej
mgr n.ekon. Dominika Czechowska-Mrozińska

mgr n.ekon. Dominika Czechowska-Mrozińska

Mentor i trener w zakresie optymalizacji kompetencji zarządczych w sektorze zdrowia i medycyny

 

Doświadczony, kompetentny, dojrzały biznesowo trener, wykładowca i doradca biznesowy z doskonałą znajomością zagadnień związanych z tworzeniem oraz wdrażaniem strategii biznesowych, innowacji i kreowaniem kierunków rozwoju firm. Menedżer kierunku w Wyższej Szkole Bankowej, ekspert biznesowy przedsiębiorstw w ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, doradca zarządów wielu spółek, w tym Seko, Plast-Farb, Nasza Chata, Have a Book.

Uczestnik rad programowych Uczelni Wyższych, w dotychczasowej karierze zawodowej realizacja wiedzy i kompetencji oraz cech lidera na stanowiskach menedżerskich. Autor merytoryczny projektów dedykowanych sektorowi medycznemu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją z pacjentem oraz zarządzaniem placówkami medycznymi. Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego.

czytaj więcej
mgr Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk

mgr Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk

MBA

 

Specjalista ds. wizerunku oraz etykiety biznesu, od 18. lat pracuje dla branży Public Relations, absolwentka studiów MBA Oxford Brookes University, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie – tytuł magistra nauk ekonomicznych na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Dysertacja MBA poświęcona została strategii budowy wizerunku korporacyjnego; autorka licznych strategii Public Relations dla znanych marek polskich, przez 16. lat doradca oraz menadżer zarządzający w Agencji Public Relations Ambermedia, wcześniej Dyrektor Kreatywny Agencji Reklamowej Amberfilm.

Wybrane przykładowe dokonania i działania: dla Grupy Lotos – doradztwo w zakresie reklamy oraz Public Relations, zarządzanie ogólnopolskimi kampaniami komunikacyjnymi w mediach, dla Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – opracowanie zintegrowanej strategii komunikacyjnej, obsługa sytuacji kryzysowych, Internal Relations, budowa wizerunku Zarządu, > dla Energa SA – obsługa sytuacji kryzysowych, etykieta biznesu, media relations, dla Energa Invest – strategia komunikacyjna zarządzania relacjami z otoczeniem inwestycji (współautorka), dla Best SA (zarządzanie portfelami wierzytelności) – doradztwo w zakresie Public Relations, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – autorka koncepcji kreatywnych filmowych przekazów reklamowych i Public Relations; autorka koncepcji namingowej oraz nazwy pielęgniarskiej placówki medycznej MedAmi; doradca oraz autorka badań społecznych dla nowotworzonych innowacyjnych projektów usług medycznych i hotelarskich – w trakcie realizacji; Szczególne zainteresowania zawodowe: zarządzanie przez wartości oraz budowa wizerunku podmiotów branży medycznej.

czytaj więcej
Wojciech Widzicki

Wojciech Widzicki

 

Od 15 lat właściciel agencji marketingowej Widzicki.COM oraz doradca zarządu SuperHost Sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o specjalności psychologia w biznesie. Od 2001 roku angażuje się w strategiczne projekty związane z e-commerce wyznaczające kierunki rozwoju polskiego marketingu internetowego. Ekspert z zakresu kreowania marki w internecie, inbound marketingu, SEM oraz budowy innowacyjności i przewagi konkurencyjnej firm z wykorzystaniem internetu. Nastawiony na realizację długofalowych spójnych przedsięwzięć biznesowych, których celem jest ciągły wzrost.

Współpracował z takimi markami jak Cyfrowe.pl, Medialider.pl, fuks24.pl, DEBUT Concerts GmbH, Wittenstein AG, SuperHost.pl, Seofabryka.pl. Jest uznanym wykłdowcą w tematyce e-marketringu.

czytaj więcej
Kontakt

Adres
Aleja Zwycięstwa 48,
80-210 Gdańsk

Telefon:
58 346 15 66,
503 503 506

E-mail:
vivadental@vivadental.pl