Program

practiculum implantologi

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 

Seminarium nr 5

 • Biologiczne uwarunkowania gojenia się ran kostnych
 • Metody oceny stanu i jakości kości w miejscu implantacji
 • Wybór odpowiedniej techniki zabiegowej w zależności od warunków anatomicznych
 • Rodzaje przeszczepów i materiałów kościozastępczych
 • Podział błon zaporowych – kryteria wyboru
 • Technika zabiegów sterowanej regeneracji kości
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda otwartą
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z zastosowaniem piezosurgery
 • Sposoby minimalizacji ryzyka powikłań w zabiegach regeneracyjnych
 • Opieka pozabiegowa

 

Seminarium nr 6

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują zabiegi regeneracyjne na fantomach i kościach zwierzęcych.

CEL KURSU: Wzbogacenie wiedzy na temat wprowadzania implantów przy wykorzystaniu zabiegów odbudowy kości.